представяне

grey_line
Дълги години Каритас реализира със собствени средства тази услуга в Ямбол в партньорство с местната власт, която от 2000 г. предостави сграда за безвъзмездно ползване. От началото на 2010 Община Ямбол възложи на Каритас предоставянето на тази услуга в общността, като делегирана държавна дейност.

В Дневния център предлагаме комплекс от социални услуги, в близка до семейната среда за цялостно обслужване на децата с ментални и физически увреждания. Услугите ни са насочени към задоволяването на ежедневните здравни, образователни и рехабилитационни потребности, организация на свободното им време, предоставяне на храна, транспорт и социални контакти.

Предлагаме безплатни целодневни, полудневни и почасови услуги за деца с Детска церебрална парализа, синдром на Даун, синдром на Уест, с изоставане във физическото и психическо развитие и др. Центърът е алтернативна форма на грижа, подкрепа и насърчаване на тези деца за независим живот и пълноценна интеграция в обществото, за съхраняване на достойнството и самоуважението им.

Заниманията с децата провеждаме в просторни, специално обзаведени кабинети, зали и кътове за обучителна и рехабилитационна дейност. Услугите, които предлагаме са:

  •  рехабилитация;
  •  логопедична терапия;
  •  работа с психолог
  •  трудотерапия;
  •  музикотерапия;
  •  художествени занимания с елементи на арт-терапия;
  •  учебно-възпитателна дейност;
  •  обучение на родители и роднини;
  •  социална интеграция, изпълнено със съдържание свободно време, отдих и културни развлечения.
Предлаганите в Центъра индивидуални и групови възпитателни, педагогически и терапевтични услуги са гъвкави и адаптирани към специалните нужди на децата, в зависимост от възрастта и възможностите им и целят формиране на автономността им в рамките на детския потенциал. Целта на рехабилитацията е развитие и укрепване на двигателните функции, придобиване на самостоятелна походка и повишаване на уменията за самообслужване, като тя е съобразена с вида заболяване, клиничната форма, стадия на заболяването.

Логопедът в Центъра провежда терапия и корекция в случаи на: отделни форми на дислалия, алалия, афазия. Ринолаличен и дизартричен синдром, заекване, дислексия и дисграфия; нарушения на гласа и гласообразуването; общо недоразвитие на речта според актуалното езиково равнище.

Психологическото консултиране спомага за мобилизиране на индивидуалния психосоматичен потенциал и оказва психологическа подкрепа на деца и техните семейства за преодоляване на психологическите проблеми и за адаптиране към състоянието на хронично заболяване или увреждане.

Трудо и арт-терапията насърчават и развиват креативността и спонтанността като изразни средства.Спомагат за психомоторното развитие на децата, развиват фината моторика. Ежедневно в групови и индивидуални занимания се предоставя възможност на децата да рисуват, моделират, апликират или създават различни предмети. С произведенията на децата организираме благотворителни изложби, на които децата представят себе си.

Чрез учебно-възпитателна дейност се цели достигане до максималните образователни възможности на децата. Спомагат се процесите на социално включване и интеграция в общността, насърчава се успешното включване в различните форми на интегрирано образование. Оказва се помощ и подкрепа за преодоляване на образователните дефицити.

Ежемесечно за децата от Дневния център се организират различни културни и социални мероприятия, честване на официални и лични празници, срещи с връстници и др. Чрез добрите партньорски взаимоотношения на Центъра с администрациите и училищата в града, заниманията се организират съвместно с деца от различни училища, други организации и институции, което спомага и насърчава социалното включване на децата с увреждания и приемането им от общността.

Децата получават безплатна, здравословна и питателна храна, в съответствие с потребностите и здравословното им състояние, състояща се от обяд и две закуски. Специализиран транспорт, осигурява придвижването им от дома и обратно.

Престоят на децата в Дневния център е от 8.30 до 17.00 часа (от понеделник до петък), а за тях полага грижи амбициозен и силно мотивиран екип от висококвалифицирани специалисти (логопед, психолог, педагог, възпитател, рехабилитатор, трудотерапевт, социален работник, медицинска сестра и детегледач), притежаващи опит и познания за работа с деца с физически и ментални увреждания.