Терапевтичен център "Водно конче"

arts_blue_line
изкуства за деца с увреждания  > дневни центрове  > Пловдив
представяне grey_line

Специализиран диагностико-терапевтичен кабинет за деца със СОП (Специални Образователни Потребности)

- деца с обучителни трудности;
- с ГРР (ранен детски аутизъм, атипичен аутизъм, Канер синдром и др.)
- с езикови нарушения;
- с ДЦП;
- Генно-хромозомни увреждания (синдром на Даун и др.)
- с лицево-челюстни деформации (ринолалии) ;
- с интелектуален дефицит;
- със слухови увреждания;
- деца с проблеми с финната и общата моторика ;
- с поведенчески отклонения;
- с дефицит на вниманието ;

Кабинетът разполага с богата, модерна материално-техническа база и екип от висококвалифицирани специалисти - логопеди, психолози, специални педагози, кинезитерапевт и слухово-речеви рехабилитатор, които извършват консултации, диагностика, терапевтична работа и обучение, чрез съвременни и ефективни методи. Използва се музикотерапия, арт-терапии, игрова терапия и др. Терапевтичната работа и обучението на децата се редуват с минути за релаксация, занимателни игри и забавления.
Специалните педагози в центъра оказват помощ при овладяване на учебния материал на деца, интегрирани в масово училище. Успоредно с това, специалистите предлагат и епизодично включване на децата в Детската академия и Учебната занималня на Образователен център "За Децата

Занятията са индивидуални и групови, като груповите не заместват, а само допълват индивидуалните, с цел постигане по-висока ефективност на терапевтичната работа. Записването става след предварителна консултация и комплексна оценка на логопед, психолог, специален педагог, при нужда кинезитерапевт или слухово-речев терапевт. Изготвят се индивидуални образователни програми, съобразени със специалните потребности, възрастови особености, характер и интереси на децата. Дава се привес на говорно-езиковата терапия (работа с логопед), психолого-консултативните и терапевтични дейности (работа с психолог), образователно-обучителната работа, ръководена от специален педагог, кинезитерапията или слухово-речевата рехабилитация, според конкретната ситуация и нуждите на всяко дете в различните етапи от цялостната терапевтично-корекционна работа.

Други в град Пловдив

© 2023 Kids Dreams Ltd. Всички права запазени.

design DO      development TaraSoft